Bridges

bridgeskapak

COMPONENTS

  • Student's Book
  • Teacher's Book (overprinted answers plus Teacher's Guide)

planetcd

CD-Rom

whiteboard

bridgeskapakteacher

EXPLANATION

A New English Course Book

Beginner – Pre-Intermediate levels 

CEF A1 – A2  Levels

300 sayfa , Renkli , Ofset Bask?

Her Ö?renci  Kitab? içinde full interaktif, Flash CD-ROM

Full interaktif, Flash  ak?ll? tahta yaz?l?m?.  Kitaptaki tüm al??t?rmalar, listenig dahil ak?ll? tahtada  yap?labilecek. ( Ö?retmenlere verilecek)

Listening CD ( Ö?retmenlere verilecek)

Cevaplar? sayfa üzerinde yaz?l? ( Overprinted) Teacher’s Book( Ö?retmenlere verilecek)


Yo?un Grammar, Vocabulary, Communication bölümleri yan?nda four skills (reading , writing, listening  ve speaking) çal??malar?na özel olarak a??rl?k verilmi?tir.


Anadolu Liseleri 9. S?n?f ve 10. S?n?f müfredat?n? kapsar. (iki y?l okutulabilir)
Düz Lise 9. S?n?f ve 10 s?n?f müfredat?n? kapsar. (iki y?l okutulabilir)
Meslek Yüksek Okullar?   “Servis ?ngilizcesi ) dersi için iki y?l kullan?labilir.
Üniversitelerde   “Servis ?ngilizcesi ) dersi için iki y?l kullan?labilir.
Haz?rl?k s?n?flar?nda “beginner ve false learner ba?layan gurplar için ideal. Kolejlerin 9. S?n?flar?na ba?ka okullardan gelen ö?rencileri k?sa sürede s?n?f seviyesine yeti?tirmek için ideal kaynak.SAMPLE PAGES

bridges6   bridges7   bridges8   bridges9   bridges10
joomla template
program indir